အခ်စ္မ်ား

"မ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွ ခ်စ္ေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ "
ေလးစားစြာျဖင္႔
ျမတ္ပန္းႏြယ္